Monografi Desa Kemoning

MURDHA WAKYA

Om Swastyastu

Puji pengayu bagia metu sakeng manah nirmala aturang titiang ring Ida Sanghyang Widhi Wasa, doaning melerapan sakeng asung wara nugrahan Ida, presida taler Panitia Lomba Desa Adat Kemoning, wit sakeng pengapten titiang Kelian Desa Adat, ngardining „Monografi“ pinaka serana penjanggra utama sejeroning Desa Adat Kemoning puniki ngemiletin Lomba Desa Adat ring warsa 1985 Masehi.

Ring sang para sujana sane sampun suwecamapaica daging pekayun merupa kesinahan-kesinahan sane kaunggahang ring Monografi, titiang ngaturang dahat sukseman manah.

Mejalaran antuk kawimudan manah titiang sareng sami, janten Monografi puniki mangdoh sida sampurna.

Punika awinan pamekas ring para manggala titiang.

Om Santi Santi Santi Om,

Kemoning, 1 Maret 1985

Kelian Desa Adat

I Nyoman Gede Murdana     I Nengah Tindih            I Ketut Gara       I Nengah Sudira

I.
MURDHA CITA

Kamanah antuk titiang nambet “Monografi” inggih punika wawedaran indik kawentenan wawidangan utami wawongkon jagat ngangge sasuratan.

Ring tengahnia medaging makudang-kudang wawedaran indik kawentenan jagat kinapti, minekadi: indik wiwitan utawi purwakaning jagat, kawentenan wawidangan, indik tata parahyangan, indik sukertapawongan sane sampun, utawi sedeng kemargiang lan pengerencana utami pidabdab kapungkur wekas.

Mupulang sarwa kasinahan-kasinahan sano pacing kasurat ring Monografi puniki, boya pekaryan sane dangan, nanging kasujatianipun abot pisan. Sang pacang mekarya patut saking manah bobot ngupadi, nitenin tur nyuratang indik kesinahan sane wenten kepangguh. Patut pisanipun katulung olih sang katunasin kasinahan.

Sapunika talor indik titiang Panitia Lomba Desa Adat Kemoning rikala ngupadi tur mupulang kasinahan separi indik kawentenan Desa Adat Kemoning puniki. Paling titiang mapitaken ring sang kasinanggeh uning, mangda presida ugi molih papupulan pari indik desan titiang puniki, antuk wimuda tur jugule kalintang. Mawit suwecan Ida Hyang Prama Kawi, polih taler titiang wawedaran-wawedaran pandak, tur risampune katitenin terus kasurat munggah ring Monografi sekadi katurne mangkin.

Monografi desa adat Kemoning puniki merupa wawedaran pandak. Papupulanipun kirang langkung, kerta basanipun taler munjuk lungsur.

Kasinahan-kasinahan utawi pari sane kasurat, pupulang titiang sakeng para panglisir,para sameton, tur sang sapasira ugi sane jati uning ring pari indik Desa Adat Kemoning puniki.
Rerincikanipun sekadi ring sor :

 1. Wawengkulan Monografi kebantih dados makudang-kudang sarga.
 2. Satunggil sarga merupa wawedaran wenten panjang wenten pandak nganut kawentenan daging sarga.
 3. Ring sapunapine wenten sarga medaging reruntutan merupa babacakan indik daging ipun.
 4. Ring ungkur keatur taler babacakan ageng indik kawentenan Desa adat Kemoning.

Asapunika ugi, Murdha Cita puniki surating titiang pinaka pengater para manggala pacang ngewacen tur nitenin daging Monografi puniki salantur ipun.

II.
ARAN, WIWITAN, LAN PITEGES SIMBUL DESA ADAT
Desa puniki mearan : Desa Adat Kemoning, pinaka pasikian ikrama desa kelawan wawidangan pagenahania, kaiket antuk adate tunggal, pinaka pasubayan para panglingsire nguni rawuh patunggalan idep kramane mangkin, sane keayon olih iprajuru sami.

Pinaka sarining adat sane marupa patunggalan kayun ikrama, sampun kasurat-kasurat asri ring awig-awig desa adat sane maparab :

AWIG-AWIG DESA ADAT KEMONING

Mungguing wit utawi purwakaning aran desa adat puniki, manut sekadi katur ring sor :

„PURWAKANING DESA ADAT KEMONING“

Kabaos ring Prasasti Klungkung rikala pemadegan Ida Dalem Sri Anak Wungsu kala isaka warsa 994 ri sedek ngawangun subak darma Er Ara, sekadi ring sor puniki.

Er Ara puniki mateges Toya Aa.Ring prasasti inucap wenten mungguh kruna „Kamening“. Kama tegesipun wewenengan, ning punika mateges suci nirmala.
Seluir wewenengan yan sampun melarapan sangkaning suci nirmala, janten pacang ngardinin kajagaditan.

Manut ring Catur Purusarta (Dharma, Artha, Kama kalih Moksa), majanten pisan Kama punika tan sida kapasahang saking kauripan i manusa, kadi angganing Stula Sarira ring Sanghyang Atma. Alawas-lawas manut ring purwa basa-basita (etimologis) Kamening punika kabaos Kemoning.

Taler ring lontar Kundalani wenten mungguh, Ida Pedanda Istri Agung Karangasem kawit saking Geria Sidemen mageria ring Banjar Tawang kauoapang ring desa Kemoning. Seos ring Ida Pedanda Istri Agung Karangasem wenten taler Ida Pedanda Istri Kamuning mageria ring Banjar Mener ring desa Kemoning. Inucap ring pamaneangah Dalem ring sampun keratone megingsir saking Swecapura ke Semarapura kadi ring sor puniki.

Sri Raja Putra Ida I Dewa Agung Jambe kalaning suba diwasa mawirasa malakna ring Ida Sang pinaka manggala dyaksa Ida Pedanda Wayahan Buruan, ring bumi Melayu Ulah Sidemen, kairing antuk I Gusti Anglurah Singharsa, I Gusti Anglurah Agung Panji Sakti kalih I Gusti Anglurah Jambe Pule. Rasaning wicaratan wenten lian pacang anglurang I Gusti Agung Widya ring Swecapura. Mungguing padiwasan panglurug punika nemonin rahina Anggara Paing wara Bala isaka warsa 1599 utawi1677 M. Kabunteh I Gusti Agung Widya, rames yudane arok arangkit silih selur silih ungsi. Pepatih Agung Ki Dukut Kreta aperang tanding ring Ki Tamblang mawasana maka kalih paratra ring payudan. I Gusti Anglurah Jambe Pule seda ring kakisik Kelotok.

mono2
TEGES SIMBUL DESA ADAT KEMONING

 1. Dasar simbul bucu lima mapiteges Pancasila
 2. Bintang mapiteges astiti ring Ida Sang Hyang Widhi
 3. Padmasana mapiteges pelinggih, genah nyikiang kayun, astiti ring Ida Sang Hyang Widhi.
 4. Sarin sekar tunjung tigang bidang mapiteges Tri Hita Karana.
 5. Daun sekar tunjung limang bidang mapiteges limang banjar sane wenten ring Kemoning.
 6. Candi Bantar mapiteges rwa bineda.
 7. Padi lan Kapas mapiteges boga upaboga.

PITEGES SAMI :

Medasar antuk Pancasila,limang banjar krama desa adat Kemoning nyikiang kayun, tan lempas ring Tri Hita Karana lan rwa bineda ngastiti ring Sang Hyang Widhi matetujon kerajengan angga sarira lan kenirmalan kayun (MOksartham Jadadhita Ya Caiti Dharma).

mono3

Mungguing I Gusti Agung Widya dening tan sama baga kawentenen satrune, malajeng menguluan kairing antuk wadwa 800 diri, jumujung ring alas Jimbaran, wastuan ngeraris jumenek ring Kuramas. Sesampune kaon I Gusti Agung Widya, Ida I Dewa Agung Jambe tan arsa mewantun malih mapuri ring Swecapura. Saking pawungun atur I Gusti Anglurah Singharsa ngeraris Ida Ngewangun puri ring Smarapura.

Mangden langgeng lungguh Ida anyakra wreti, ngeraris ngawentenang pikandel pinaka catur angga, sami punika wadwa saseliran kaungguan : kretadnya nawa natya, nitiman, sura lagawa.

Saking adnyan Ida I Dewa Agung jambe, kala punika wadwane ring Banjar Bajing wawidangan Desa Adat Kemoning kagingsirang ke Pekandelan, rauh mangkin taler manggeh kewastanin Banjar Bajing ring desa Pekandelan.

Asapunika purwakaning Desa Aadat Kemoning manut ring Prasasti Klungkung ring Lontar Kundalini miwah ring Pamancangah Dalem.

Madasar antuk purwakaning aran desa adat sekadi katur ring ajeng, desa adat Kemoning puniki ngangge simbul desa adat sekadi puniki.

Mungguing teges simbul desa adatKemoning puniki, sekadi kawedar ring sor simbul inucap.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *