Monografi Desa Kemoning
 

MURDHA WAKYA

Om Swastyastu

Puji pengayu bagia metu sakeng manah nirmala aturang titiang ring Ida Sanghyang Widhi Wasa, doaning melerapan sakeng asung wara nugrahan Ida, presida taler Panitia Lomba Desa Adat Kemoning, wit sakeng pengapten titiang Kelian Desa Adat, ngardining „Monografi“ pinaka serana penjanggra utama sejeroning Desa Adat Kemoning puniki ngemiletin Lomba Desa Adat ring warsa 1985 Masehi.

Ring sang para sujana sane sampun suwecamapaica daging pekayun merupa kesinahan-kesinahan sane kaunggahang ring Monografi, titiang ngaturang dahat sukseman manah.

Mejalaran antuk kawimudan manah titiang sareng sami, janten Monografi puniki mangdoh sida sampurna.

Punika awinan pamekas ring para manggala titiang.

Om Santi Santi Santi Om,

Kemoning, 1 Maret 1985

Kelian Desa Adat

I Nyoman Gede Murdana     I Nengah Tindih            I Ketut Gara       I Nengah Sudira

I.
MURDHA CITA

Kamanah antuk titiang nambet “Monografi” inggih punika wawedaran indik kawentenan wawidangan utami wawongkon jagat ngangge sasuratan.

Ring tengahnia medaging makudang-kudang wawedaran indik kawentenan jagat kinapti, minekadi: indik wiwitan utawi purwakaning jagat, kawentenan wawidangan, indik tata parahyangan, indik sukertapawongan sane sampun, utawi sedeng kemargiang lan pengerencana utami pidabdab kapungkur wekas.

Mupulang sarwa kasinahan-kasinahan sano pacing kasurat ring Monografi puniki, boya pekaryan sane dangan, nanging kasujatianipun abot pisan. Sang pacang mekarya patut saking manah bobot ngupadi, nitenin tur nyuratang indik kesinahan sane wenten kepangguh. Patut pisanipun katulung olih sang katunasin kasinahan.

Sapunika talor indik titiang Panitia Lomba Desa Adat Kemoning rikala ngupadi tur mupulang kasinahan separi indik kawentenan Desa Adat Kemoning puniki. Paling titiang mapitaken ring sang kasinanggeh uning, mangda presida ugi molih papupulan pari indik desan titiang puniki, antuk wimuda tur jugule kalintang. Mawit suwecan Ida Hyang Prama Kawi, polih taler titiang wawedaran-wawedaran pandak, tur risampune katitenin terus kasurat munggah ring Monografi sekadi katurne mangkin.

Monografi desa adat Kemoning puniki merupa wawedaran pandak. Papupulanipun kirang langkung, kerta basanipun taler munjuk lungsur.

Kasinahan-kasinahan utawi pari sane kasurat, pupulang titiang sakeng para panglisir,para sameton, tur sang sapasira ugi sane jati uning ring pari indik Desa Adat Kemoning puniki.
Rerincikanipun sekadi ring sor :

 1. Wawengkulan Monografi kebantih dados makudang-kudang sarga.
 2. Satunggil sarga merupa wawedaran wenten panjang wenten pandak nganut kawentenan daging sarga.
 3. Ring sapunapine wenten sarga medaging reruntutan merupa babacakan indik daging ipun.
 4. Ring ungkur keatur taler babacakan ageng indik kawentenan Desa adat Kemoning.

Asapunika ugi, Murdha Cita puniki surating titiang pinaka pengater para manggala pacang ngewacen tur nitenin daging Monografi puniki salantur ipun.

II.
ARAN, WIWITAN, LAN PITEGES SIMBUL DESA ADAT
Desa puniki mearan : Desa Adat Kemoning, pinaka pasikian ikrama desa kelawan wawidangan pagenahania, kaiket antuk adate tunggal, pinaka pasubayan para panglingsire nguni rawuh patunggalan idep kramane mangkin, sane keayon olih iprajuru sami.

Pinaka sarining adat sane marupa patunggalan kayun ikrama, sampun kasurat-kasurat asri ring awig-awig desa adat sane maparab :

AWIG-AWIG DESA ADAT KEMONING

Mungguing wit utawi purwakaning aran desa adat puniki, manut sekadi katur ring sor :

„PURWAKANING DESA ADAT KEMONING“

Kabaos ring Prasasti Klungkung rikala pemadegan Ida Dalem Sri Anak Wungsu kala isaka warsa 994 ri sedek ngawangun subak darma Er Ara, sekadi ring sor puniki.

Er Ara puniki mateges Toya Aa.Ring prasasti inucap wenten mungguh kruna „Kamening“. Kama tegesipun wewenengan, ning punika mateges suci nirmala.
Seluir wewenengan yan sampun melarapan sangkaning suci nirmala, janten pacang ngardinin kajagaditan.

Manut ring Catur Purusarta (Dharma, Artha, Kama kalih Moksa), majanten pisan Kama punika tan sida kapasahang saking kauripan i manusa, kadi angganing Stula Sarira ring Sanghyang Atma. Alawas-lawas manut ring purwa basa-basita (etimologis) Kamening punika kabaos Kemoning.

Taler ring lontar Kundalani wenten mungguh, Ida Pedanda Istri Agung Karangasem kawit saking Geria Sidemen mageria ring Banjar Tawang kauoapang ring desa Kemoning. Seos ring Ida Pedanda Istri Agung Karangasem wenten taler Ida Pedanda Istri Kamuning mageria ring Banjar Mener ring desa Kemoning. Inucap ring pamaneangah Dalem ring sampun keratone megingsir saking Swecapura ke Semarapura kadi ring sor puniki.

Sri Raja Putra Ida I Dewa Agung Jambe kalaning suba diwasa mawirasa malakna ring Ida Sang pinaka manggala dyaksa Ida Pedanda Wayahan Buruan, ring bumi Melayu Ulah Sidemen, kairing antuk I Gusti Anglurah Singharsa, I Gusti Anglurah Agung Panji Sakti kalih I Gusti Anglurah Jambe Pule. Rasaning wicaratan wenten lian pacang anglurang I Gusti Agung Widya ring Swecapura. Mungguing padiwasan panglurug punika nemonin rahina Anggara Paing wara Bala isaka warsa 1599 utawi1677 M. Kabunteh I Gusti Agung Widya, rames yudane arok arangkit silih selur silih ungsi. Pepatih Agung Ki Dukut Kreta aperang tanding ring Ki Tamblang mawasana maka kalih paratra ring payudan. I Gusti Anglurah Jambe Pule seda ring kakisik Kelotok.

mono2
TEGES SIMBUL DESA ADAT KEMONING

 1. Dasar simbul bucu lima mapiteges Pancasila
 2. Bintang mapiteges astiti ring Ida Sang Hyang Widhi
 3. Padmasana mapiteges pelinggih, genah nyikiang kayun, astiti ring Ida Sang Hyang Widhi.
 4. Sarin sekar tunjung tigang bidang mapiteges Tri Hita Karana.
 5. Daun sekar tunjung limang bidang mapiteges limang banjar sane wenten ring Kemoning.
 6. Candi Bantar mapiteges rwa bineda.
 7. Padi lan Kapas mapiteges boga upaboga.

PITEGES SAMI :

Medasar antuk Pancasila,limang banjar krama desa adat Kemoning nyikiang kayun, tan lempas ring Tri Hita Karana lan rwa bineda ngastiti ring Sang Hyang Widhi matetujon kerajengan angga sarira lan kenirmalan kayun (MOksartham Jadadhita Ya Caiti Dharma).

mono3

Mungguing I Gusti Agung Widya dening tan sama baga kawentenen satrune, malajeng menguluan kairing antuk wadwa 800 diri, jumujung ring alas Jimbaran, wastuan ngeraris jumenek ring Kuramas. Sesampune kaon I Gusti Agung Widya, Ida I Dewa Agung Jambe tan arsa mewantun malih mapuri ring Swecapura. Saking pawungun atur I Gusti Anglurah Singharsa ngeraris Ida Ngewangun puri ring Smarapura.

Mangden langgeng lungguh Ida anyakra wreti, ngeraris ngawentenang pikandel pinaka catur angga, sami punika wadwa saseliran kaungguan : kretadnya nawa natya, nitiman, sura lagawa.

Saking adnyan Ida I Dewa Agung jambe, kala punika wadwane ring Banjar Bajing wawidangan Desa Adat Kemoning kagingsirang ke Pekandelan, rauh mangkin taler manggeh kewastanin Banjar Bajing ring desa Pekandelan.

Asapunika purwakaning Desa Aadat Kemoning manut ring Prasasti Klungkung ring Lontar Kundalini miwah ring Pamancangah Dalem.

Madasar antuk purwakaning aran desa adat sekadi katur ring ajeng, desa adat Kemoning puniki ngangge simbul desa adat sekadi puniki.

Mungguing teges simbul desa adatKemoning puniki, sekadi kawedar ring sor simbul inucap.

III.

KAWENTENAN WAWIDANGAN

 1. Wates desa.

Wawidangan desa adat Kemoning puniki kawatesin antuk :

Ring Wetan Tukad Berem, Banjar Pekandelan, Banjar  Ayung lan Subak, Jero Kuta Kelod
Ring Kidul Desa Satra
Ring Kulon Tukad Jinah, Desa Budaga lan Banjar Pegending
Ring Lor Subak Pagending lan Banjar Tangkas

 

 1. Linggah wewidangan

Mungguing linggah jagate utawi wewidangan sane kawangku nyatur margi sawatara wenten kirang langkung : 1 ½  kilometre (nyeraken).

 

 1. Kawentenan daging wewidangan

Kawentenan daging wewidangan sekadi katur ring ajeng luiripun :

Karang genah wewangunan,pekraman, karang paumahan, tegal, carik, tukad, margi rurung lan Setera.

 

Wewilangan ipun sekadi ring sor puniki :

Bale/wewangunan desa 3 siki
Pura Kahyangan tiga 3 siki
Pura Dang Kahyangan 5 siki
Pura Pasimpangan 6 siki
Pura Dadia 3 siki
Pura Paibon 19 siki
Banjar-banjar Adat 5 siki
Paumahan pakraman 180 siki
Carik 91,50 HA
Tegal 125,25 HA
Tukad 4 siki
Margi 8 siki
Rurung 13 siki
Setera 2 siki

 

Selantur ipun daging wewidangan inucap kegambar sekadi puniki (rarisang ngaksi gambar).

IV.

TATA PENGEMONG  (PEMERINTAHAN) DESA ADAT

 

 

 1. Kawentenan krama desa

Yaning ikrama desa adat Kemoning puniki kegilih utawi ke bantih nganut lanang wadon, agama, kaweruhan lan pekaryan, pacang ngawetuang kawentenan bebantihan sekadi katur ring bebacakan (aksi babacakan ring ungkur).

 

 1. Tata pangemong (pemerintahan)

Sajeroning desa adat kemoning wenten limang banjar adat. Pinaka pangemong ring desa adat enggih punika Kelian desa adat. Pusaka pangemong ring banjar adat inggih punika iklian banjar adat. Setunggil banjar adat madrebe pakraman.

 

Tan ngawilangin agung alit pakraman ipun soang-soang, linggih satunggil banjar punika ring desa adat wantah pateh. Selami tan piwal ring ucaping uger awig desa adat, satunggil banjar kelugraha negwentenang panyanggra suka duka maarep ring pakraman ipun.

 

Yaning wenten wicara bobot sane tan prasida kabupatan ring banjar adat, kangkat ketunasang pamuput ring desa. Ring kawentenan puniki, kelian desa adat punika menggalaning prajuru ring desa awenang niwakang pamutus ring separi indik wacara kinatur yaning tan prasida kaputus olih iprajuru desa, digelin kawentenan paruman agung kerama desa adat jagi ngawentenang bawos utawi pamutus wicara punika.

 

Pamutus paruman desa adat duwene ring sajeroning wawidangan desa adat kasinanggeh pamutus sane pinih untas tur paling agung, sane patut katinut olih krama desa.

Wawedaran (Lepihan Kaping)

 

 1. Pituduh Desa ke Krama
 2. Pituduh Desa è Banjar è Krama
 3. Pituduh Kepala Dusun è Banjar è Krama
 4. Pituduh Kelian Tempek Dalem è Banjar è Krama
 5. Pituduh Banjar è Krama
 6. Pituduh Dang Kahyangan è Krama
 7. Paigunan Dalem – Desa – Subak
 8. Pituduh Desa è Sekeha Gong è Krama
 9. Pituduh Sekeha-sekeha è Krama
 10. Pituduh Sekeha-sekeha Pura è Krama
 11. Pituduh Subak è Krama

 

1  Pituduh

 1. Arah-Arah
 2. Ayah

 

 

Munnginga banjar-banjar sane wenten, sekadi kebacak ring sor :

 

 • Banjar Sar
 • Banjar Pegulingan
 • Banjanr Kemoning
 • Banjar Atu
 • Banjar Delod Titi

 

(Kewilangan nganut pagenahan ipun soang-soang saking kaler ke kidul).

 

Bebantihan linggih banjar adat lan sekeha-sekeha lian marep ring desa adat sekadi katur ring bebacakan kaping 1 (aksi ring ungkur).

 

 1. Tata Cara pemargi lan sasuratan (administrasi) desa adat

 

Soang-soang banjar adat madrebe raina enjek sesangkepan ipun satunggil asasih. Stunggil sangkepan desa utawi sangkepan banjar adapt kapuputang indikdedosan lan panikel ipun, leluputan, dageran, paputeran, lelangan, cingkrem, wawedalan lan wicara-wicara alit (yaning) wenten saha pamutus-pamutusnia.

 

Asapunika taler paindikan sekeha-sekeha sane wenten ring wawengkon desa adapt Kemoning. Penganter pemargian sekeha-sekeha, punika nganut ring uger-uger lan tatujon soang-soang kaemong olih para prajuru ipun.

 

Yaning wenten wicara-wicara bobot, kaputus medasar antuk perareman. Pamutuse sareng sama kemargiang tur kasurat ring ilakita.

 

Wawilangan prajuru sane wenten, nganut kadi kasurat ring lelapihan kaping 2 (ring angkur).

 

 

V

INDIK AJAH-AJAHAN LAN KAWERUHAN (PENDIDIKAN

 

 

Kawentenan ikrama desa adat Kemoning nganut Kaweruhan ipun, sampun kawilah. Mungguing wewilangan sekolah sane wenten megenah ring wewidangan desa adat Kemoning:

 

 • SMA Negeri I Klungkung
 • SMA PGRI Klungkung
 • SMEA Negeri Klungkung
 • SMP PGRI Klungkung
 • IKIP PGRI Klungkung
 • Sek Dasar No. 3 Galiran ( wawu mekarya wewangunan sekolahan)

 

 


VI.

INDIK AGAMA

 

Warga desa adat Kemoning puniki nganut Agama Hindhu. Kawilangan ipun sekadi sane sampun katur. Pinaka bukti, rau mangkin ikrama desa kantun dahat piserek ngemargiang yadnya. Yadnya-yadnya sane sampun lumbrah memargi iriki, katur sekadi kasurat ring lelepihan kaping 3 (ring ungkur).

 

Ritatkala meyadnya, satunggil karma utawi sekeha-sekeha ngutamayang kapepekan bebanten utawi seananing upacara yadnyane sane pacang katur utawi keyadnyaang. Pemargine keteben ring para semeton, nganut kadi ucaping adat nyangge panyanggra sasidan-sidan /nganut kawentenan sang meyadnya.

 

Ring tepengan puniki sampun sering kawentenang piteket-piteket lan pawarah maarep ring ikrama desa adapt olih Departement Agama Kabupaten Klungkung

 

 

VII.

INDIK KESENIAN

 

 

 1. Tetabuhan / Seni Tabuh

 

Mejalaran untuk madrebe gong abarung jangkep wit saking panglingsire nguni ring desa adat kemoning kawentenang sekeha gong nemu sinemu. Keh ipun 40 diri kasudi olih idesa adat. Indik linggih, kawenangan lan pikolih-pikolih isekeha gong sampun kaputus olih perareman desa adat.

 

Sejawining tabuh-tabuh Bali, sane banget kautamayang, padgatakala taler melajahin tabuh kebyar lan tabuh pangiring saselahan.

 

 

 1. Indik sasolahana utawi ilen-ilen (seni tari)

 

 

Maka runtutan upacara lan suaran gong, ring Kemoning taler kawentenan sasolahan utawi ilen-ilen. Ilen-ilen sane kantun wenten kerajengan pinaka pangiring utawi reruntutan upacara: pendet, rejang, daratan, paseraman.

 

 

 1. Indik Kidung

 

Ring desa Kemoning puniki taler wenten sekeha kidung, sekeha alit-alit lan sekeha kidung taruna-taruni.

 

Sane alit-alit ngangge kidung: Kawitan wargasari lan wargasari.

Sane taruna lan taruni ngangge kidung: Kawitan Tantri, Tantri, Bremara, Malat.

 

 

 

VIII.

INDIK PENGUPA JIWA / PANGEMBAN PRAMANA.

 

Yan kagilih indik padruwean arta-berana, utawi tegal, carik karma desa adat kemoning puniki akehan tiwas. Para panglingsire satmaka akehan mekarya kecarik, annging antuk nyakap. Para bajang anome mangkin, wit sakeng karajengan panagara Republik Indonesia wawu sekadi limbak ngerereh karya lian utawi nunas karya ring anake agung. Wewilangan karya sane keambil mangkin nganut sekadi bebacakan sane sampun katur.

 

 

IX.

KAWENTENAN PASILAKRAMAN

 

Wit sakeng dumun rawuh mangkin pasilakraman desa adat kemoning kantun manggeh medasar silih asih sasemetonan. Yadin wenten banjar …siki , nanging rikala nyanggra pasuka-dukan krama desa mapupul tur mapaigun dados asiki sakeng kaler rawuh kelod tan angitung banjar ipun.

 

Rumasa ring dewek tiwas sareng akeh, ikrama desa saling tulung pangupa jiwa. Yaning wenten pakewuh kaputus ring parareman banjar utawi desa adat. Pamutuse kelaksanayang nganut uger awig la linging ahama.

 

 

X.

INDIK KESEHATAN, GIZI LAN KELUARGA BERENCANA

 

Rauh mangkin kantun taler wenten pinyungkan-pinyungkan sane pinaka pengabot ikrama desa. Nanging sampun wenten paidepan metamba ring rumah sakit. Sapunika taler indik piranti-piranti penyanggran ipun sekadi : keasrian pegenahan, genah luhu, song toya embah, genah abioin (W.C.) terus kekaryanin keantun-antun ring soang-soang keluwarga matetujon rahayun uripe.

 

Ring wewilangan gizi sampun kawentenang utsaha olih para istri (PKK) desa adat duwene lan pamiara anak alit sane durung lintang limang masa yusan ipun (anak balita).

Ring wewilangan keluarga Berencana (KB) akehan para istrine sampun ngamiletin, ngangge makudang-kudang piranti KB punika. Akeh sane sampun polih utawi kicen piagam olih Pemerintah Agunge.

 

 

XI.

INDIK PENYANGGRA KERAHAJENGAN KELUARGA (PKK)

 

Ring desa adat Kemoning sampun taler kawentenang PKK. Pamilet ipun sawatara 90 diri. Utsaha-utsaha sane sampun kemargiang: nyanggra keasrian wewidangan, metetanduran, arisan, jejahitan, (praktik menjarit), mereratengan (praktik memasak).

 

 

 

XII.

SEKEHA TARUNA TARUNI

 

Ngawit saking panglingsire dumun gumanti sampun wenten sekeha taruna-taruni ring desa adat Kemoning. Utsaha-utsaha sane sampun kemargiang upami ngawentenang dadelokan sagerehan rikala wenten sametone nganten, mapitulung ring ikrama desa rikala wenten karya bobot, ngawentenang patemon „olahraga“ maarep ring para taruna desa lian, ngewangun utsaha reramean lan dedagangan (bazar) satunggil ngusaba „Purnama Kapat“. Sekeha puniki sampun akeh pitulung ipun katiba ring ikrama desa Adat tur sampun mabukti pikeneh ipun.

 

 

XIII

KERAJEGAN SUKERTAN DESA

 

Indik kesukaertan desa adat Kemoning puniki, jantos mangkin kantun taler manggeh, Sejawining HANSIP sane kawentenan ipun nganut Pemerintah Agunge, ring desa Kemoning gumanti wenten Balasikep, pinaksa pengeraksa pinih ajeng kasukertan desa.

 

Padgatakala yaning jagate kaberebehan malih pakemit ring pura utawi wantilan desa. Pemargine ngangge giliran nagnut banjar-banjar.

 

 

XIV.

INDIK POLITIK

 

Ring desa adat Kemoning sasukat rajeg panegara Republik Indonesia tan wenten pikobet-pikobet politik ageng, saantukan sami ikrama sampun midep ring wesanan pikobet-pikobet ounika.

 

XV.

PECAGER SANE MERUPA KAWENTENAN (POTENSI) DESA

 

Kewantenan-kewantenan sane wantah kecagerang karencana tur kalaksanaang ring desa adat Kemoning,metetujon nyanggra keasrian urip ikrama desa sami sekadi munggah ring ungkur (aksi bebacakan ring lelepihan kaping 4 ).

 


XVI.

PAMUPUT

 

Asapunika sekadi ring ajeng ‚Monografi’ desa adat puniki aturang titiang nagnut kawentenan ring desa puniki. Doaning kawentenan ipun banget kirang langkung, titiang ikrama desa adat Kemoning banget ngupadi, nunas pituduh-pituduh para manggala Pemerintah, kapisarat rikala pacang ngamargiang pangerancana wewangunan nganut pengerencana Pemerintah Republik Indonesia.

 

Wantah yaning iraga kapisarat ngewangun, kaemong olih para manggala pemerintah kerahajengan jagat utawi panagara Indonesia punika paoang kepangguh.

 

Ring para ida dane sane mapaica wawedaran sane unggahang titiang ring ‚Monografi’ puniki, titiang Panitia Lomba Desa Adat Kemoning ngaturang manah dahat suksema.

 

Kemoning, 1 Maret 1985

 

Kelian Desa Adat

 

 

 

I Nyoman Gede Murdana                                                  I Nengah Tindih

 

 

I Ketut Gara                                                                        I Nengah Sudira